Team Record Effect
4Colorado 0-0 0
5Texas A&M 0-0 0
18Texas 0-0 0
28Missouri 0-0 0
42Colorado College 0-0 0
53Colorado State 0-0 0
75Arkansas 0-0 0
79Washington University 0-0 0
101Kansas 0-0 0
102Baylor 0-0 0
104Texas State 0-0 0
116Texas Christian 0-0 0
135Houston 0-0 0
140Oklahoma 0-0 0
168St Louis 0-0 0
229*Texas Tech 0-0 0